Kira gelirlerinde beyan dönemi başladı!!! -

Bu haber 07 Mart 2020 - 10:34 'de eklendi

Kira gelirlerinde beyan dönemi başladı!!!

1) 2019 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 5.400,00 TL, iş yeri kira geliri 40.000,00 TL üzeri olanlar, beyanname vermek zorundadırlar.

2) Bu istisna, sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

3) Mesken veya iş yerinde birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak, söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

4) Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar, istisnadan faydalanamazlar.

5) İş yeri ve mesken kirası elde edenler, götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

6) Götürü gider yöntemini seçenlerin kira gelirinden istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.

7) Gerçek gider yöntemini seçenler, sahibi bulunduğu gayrimenkulü kiraya verip kendisi de kirada oturuyorsa 2019 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.

8) Gerçek gider yöntemini seçenler, kiraya verdikleri gayrimenkuller için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.

9) Gerçek gider yöntemini seçenler, sadece kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren beş yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında gider olarak gösterebilirler.

10) Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri beş yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

11) 2019 yılı içerisinde 5.400,00 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 148.000,00 TL’yi geçmesi halinde 5.400,00 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

12) Mükellefler, 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 2020 yılı Mart ayının 1-31. günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.