Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-belge ve e- defter uygulamalarına geçişi hakkında duyuru -

Bu haber 21 Aralık 2019 - 10:54 'de eklendi

Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-belge ve e- defter uygulamalarına geçişi hakkında duyuru

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar uyarınca 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre KOMİSYONCU veya TÜCCAR olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflere 1/1/2020 tarihi itibariyle e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

Konu ile ilgili mükelleflerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

1- Kapsama, 11/03/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da “KOMİSYONCU” veya “TÜCCAR“ olarak tanımlanan mükellefler girmektedir. Bu tanımlara göre KOMİSYONCU; malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası üzerinden çalışan meslek mensuplarını, TÜCCAR; malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensuplarını ifade etmektedir.

Bu çerçevede ilgili kanunda Tüccar veya KOMİSYONCU tanımına girmeyen mükelleflerin (Örneğin pazarcı, seyyar olarak sebze ve meyve satışı yapanlar, bütün satışlarını perakende olarak gerçekleştiren manav, market vb. işletmeler) belirtilen e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

2- Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapma yükümlülüğü bulunanlar (Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’in 40. maddesinde “Bildirimci” olarak belirtilenler) arasından Tüccar ve Komisyoncu olarak yer alan mükellefler kapsama girmekte olup bildirimciler arasında yer alan Tüccar veya Komisyoncu sıfatına haiz olmayan:

a) Sınai üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayicilerin,

b) İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçıların,

c) İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçıların,

d) Üretici örgütlerinin,

e) Üreticiden temin ettiği malları tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendecilerin,

f) Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanılan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşların

belirtilen e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

3- Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların tamamının Hal Kayıt Sistemi’ne kaydolması ve alım satım faaliyetleri ile aracılık faaliyetlerinin Hal Kayıt Sistemi’ne bildirilmesi gerekmekte olup Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunmaması; e- Fatura, e- Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.