Advert
Advert
Sahte işletmenin kaydının silinmesi
Adem Örengül / Ekonomi Analizi

Sahte işletmenin kaydının silinmesi

Bu içerik 536 kez okundu.
Advert

Sevgili okurlarım, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne eklenen 160/A maddesi ile sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin, mükellef kayıtlarının idare tarafından yapılacak analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre kaydının silinmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen iş yerleri, vergi incelemesine sevk edilecek ve yapılacak yoklama sonucunda vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı onayıyla mükellefiyet kaydı silinebilecektir. İnceleme neticesine göre mükellefler ile bunlarla ilişkili kişilerin durumu yeniden değerlendirilecek olup mükellefiyet devamı için alınan teminat, belirli şartlar dahilinde iade edilebilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan açıklamalara özetle sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin belirlenmesine yönelik olarak yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarında esas olarak mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınacak.

Yukarıda sayılan belgeler dikkate alınarak mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim için veya ticari faaliyet kapasitesi ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden tespit bulunup bulunmadığı, alış ve satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen olumsuz tespit bilgileri, ortaklık yapısı ile ortaklara ilişkin bilgiler gibi hususlara bağlı olarak analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflere ilişkin bilgiler, mükellefiyet terkin işlemlerine başlanılması amacıyla il başkanlığı aracılığıyla ilgili vergi dairesi başkanlığına veya vergi dairesi müdürlüğüne aktarılacak ve söz konusu mükellefler vergi incelemesine sevk edilecektir.

Analiz ve değerlendirme sonucunun ilgili vergi dairesi başkanlığına vergi dairesi müdürlüğüne aktarılmasıyla mükellefin bilinen iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonuçları ile yoklama neticesinde tespit edilen hususlar, vergi dairesi nezdinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Vergi dairesi başkanının onayını müteakiben onay tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı resen silinir ve bu durum, mükellefe tebliğ edilir. Vergi dairesi başkanının onay vermemesi durumunda bu aşamada herhangi bir işlem tesis edilmez.

Komisyon görüşü, bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur. Vergi dairesi başkanının onayı üzerine mükellefiyet kaydının resen silinmesi hususunda bu aşamada herhangi bir işlem tesis edilmez ve bu durum, gerekçeleri ile birlikte analiz ve değerlendirme sonucunu aktaran ilgili birime başkanlık aracılığıyla bildirilir.

Vergi dairesi başkanının/defterdarın onay vermemesi halinde gerekçeleri ile birlikte durum komisyona bildirilir. Söz konusu gerekçeler de dikkate alınarak komisyon tarafından yeniden değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda komisyon görüşü bir tutanağa bağlanır ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdar onayına sunulur. Mükellefiyet kaydının yeniden tesisi için en geç mükellefiyet kaydının resen terkin edildiğine ilişkin bilgilendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması, 213 sayılı Kanun'un 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan mükellefiyetin terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından 1.1.2020'dan itibaren 140.000'den TL az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10'u tutarında teminat verilmesi, tüm vergi borçlarının ödenmesi şartları aranacaktır.

Teminat alınarak mükellefiyeti yeniden tesis edilenlerin mükellefiyetlerinin gereği olarak düzenlemek zorunda oldukları belgelerden vergi usul kapsamında olup mükellefiyetin yeniden tesis edildiği tarihi itibarıyla elektronik belge olarak düzenlenebilenler bakımından bahse konu tarihlerden itibaren 30 gün içinde söz konusu elektronik belge uygulamalarına dahil olunması gerekiyor.

Mükellefiyetin yeniden tesis edildiği tarihlerden sonraki bir tarihte elektronik belge olarak düzenlenebilir hale gelenler bakımından ise elektronik belge olarak düzenlenebilir hale geldikleri tarihi izleyen 30 gün içerisinde bahse konu elektronik belge uygulamalarına dahil olunması ve söz konusu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ödemiş ve Kiraz'daki projeler 2021'de bitecek
Ödemiş ve Kiraz'daki projeler 2021'de bitecek
Pazarlarda sadece gıda satılacak
Pazarlarda sadece gıda satılacak