Advert
Advert

Kerpiç evler zamana direniyor

Kerpiç evler zamana direniyor
Kerpiç evler zamana direniyor Küçük Menderes
test Bu içerik 472 kez okundu.

Torbalı'ya bağlı Karakuyu Mahallesi'ndeki tarihi kerpiç evler, yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Bakımsızlıktan dolayı kerpiç evlerin dış yüzeyi dökülüyor. Yaklaşık 200 yıllık olan kerpiç evler, tarihe karışma noktasına geldi. Torbalı'da gelişen inşaatlaşma nedeniyle kerpiç evlerin artık yavaş yavaş tarihi bilgiler arasında yerini almaya başlaması devam ediyor. Ya­zın se­rin, kı­şın sı­cak ol­du­ğu için da­ha sağ­lık­lı olan ker­piç ev­ler, za­ma­na ve do­ğa şart­la­rı­na da­ha faz­la di­re­ne­me­di. Sa­man ve ça­mur ka­rı­şı­mı har­cın taş­la­rı bir­bi­ri­ne ya­pış­tır­ma­sıy­la in­şa edi­len ev­ler, ah­şap iş­le­me­le­riy­le dö­ne­min mi­ma­ri­si­ne ışık tu­tu­yor. Ge­nel­lik­le iki kat­lı ola­rak in­şa edil­miş ya­pı­lar­dan ba­zı­la­rı, sa­hip­le­ri ya­şa­mı­nı yi­tir­dik­ten son­ra uzun yıl­lar­dır kul­la­nıl­mı­yor.

 

İnşaatlar yükseliyor

 

Ka­ra­ku­yu'da bu­lu­nan ta­ri­hi ev­ler, ba­kım­sız­lık­tan do­la­yı kö­tü bir gö­rü­nü­me bü­rün­dü. Yak­la­şık 200 yıl­lık ev­le­rin ol­du­ğu so­kak­ta ev sa­hip­le­ri ge­rek­li ba­kı­mı yap­ma­dı­ğı için ta­ri­hi bir do­ku yok ol­ma teh­li­ke­si yaşı­yor. Bu gibi kerpiç evler, genellikle şehir merkezine uzak mahallelerde yer alıyor. Sayıları ise her geçen gün düşüyor. Kerpiç evlerin yerine yeni inşaatlaşmalar başlıyor. Tarihi kerpiç evlerin yerine yapılan inşaatlaşmalar ise hızla yaygınlaşıyor. Sayıları azalan kerpiç evleri genç nesillerin görebilmesi, neredeyse imkansız olacak.

 

Kerpiç evler sağlıklı
 

Be­ton bi­na­la­rın in­san­la­rın öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­dı­ğı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar, otur­duk­la­rı ev­le­rin özelliğinin hiç­bir be­to­nar­me bi­na­da bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ker­piç ev­le­rin da­ha sağ­lık­lı ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren mahalle sakinleri, "Bi­zim ev­le­ri­miz ya­zın se­rin, kı­şın ise sı­cak olur. Yaz-­kış kli­ma­ya bi­le ge­rek duy­ma­yız. Kom­şu­luk iliş­ki­le­ri­miz kay­bol­maz, ol­mu­yor da. Yük­sek apart­man­lar­da kim­se kim­se­yi tanımı­yor. Ma­hal­le­mi­zin bu do­ku­su­nu boz­mak is­te­mi­yo­ruz. Ay­rı­ca Kır­çi­çe­ği So­ka­ğı'n­da bu­lu­nan evlerin de ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Ta­ri­hi ev­le­ri­mi­ze önem ve­re­lim” de­diler.

 

Haber Merkezi

Sende Yorumla...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Tarihi köprü koruma altında
Tarihi köprü koruma altında
Tire'de arazi yangını
Tire'de arazi yangını