BAYRAKLI BELEDİYESİ FİZİKSEL ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI PROJESİ KAPSAMINDA DİJİTAL ARŞİV BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI(TARAYICI, MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ)

BAYRAKLI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

BAYRAKLI BELEDİYESİ FİZİKSEL ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI PROJESİ KAPSAMINDA DİJİTAL ARŞİV BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI(TARAYICI, MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/568719
1-İdarenin
a) Adı : BAYRAKLI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ANADOLU CADDESİ NO:125 BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 35535 BAYRAKLI BAYRAKLI/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324772000 – 2323444402
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BAYRAKLI BELEDİYESİ FİZİKSEL ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI PROJESİ KAPSAMINDA DİJİTAL ARŞİV BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI(TARAYICI, MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM ( 1 ADET A3-A4-A5 BELGE TARAYICI, 1 ADET A0 TARAYICI, 1 ADET A1-A2 TARAYICI, 1 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR) 2.KISIM (1 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BAYRAKLI BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ(ANADOLU CAD. NO:125 BAYRAKLI-İZMİR)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan itibaren 60 gün içinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.07.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 7355 Sk. No 225 Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi Doğançay / Bayraklı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr

Basın no: ILN01840799

BAYRAKLI BELEDİYESİ FİZİKSEL ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASI PROJESİ KAPSAMINDA DİJİTAL ARŞİV BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI(TARAYICI, MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ)

Yorumlar kapalı.